Заседание № 32 на 27.03.2018 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Предложение  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ в частта Приложение Б, определящо числеността на персонала и длъжностното разписание.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Подкрепа на внедрената Интегрирана система за управление на качеството и околната среда по стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на предложение от концесионера Тодорка Желязкова Желева за прекратяване по взаимно съгласие на Договор № 42/09.10.2003 г. за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Кожухарска работилница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.474.85 (за селскостопански, горски, ведомствен път - общинска собственост) за обект: Кабелна линия СН за електрозахранване на ПИ 72624.474.108 (земеделска земя) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.621.63 (за първостепенна улица - общинска собственост) обект: Външно кабелно електрозахранване Н.Н.1 kV за сграда в ПИ 72624.443.41 (урбанизирана територия) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Отчет на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич през 2017 година и приемане на Програма за развитие на туризма в Община град Добрич през 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.154.9 по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Калиакра” № 95.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

13. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – Магазин № 14 за търговска дейност, находящ се на Централен кооперативен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Предоставяне безвъзмездно право на управление на част от имот - публична общинска собственост, в двора на ОУ „Хан Аспарух” в ж.к. Добротица на Изпълнителна агенция по околна среда, за автоматична измервателна станция за контрол качеството на атмосферния въздух в град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Продажба на земеделски земи - лозя, общинска собственост, по реда на  ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет 3 „Градска среда” на Оперативна програма „Региони в растеж”.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Определяне правомощията на представителя в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение - Добрич” АД .

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет град Добрич

ДРУГИ:

18.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
7.27° C разкъсана облачност
Нагоре