Допуснати до събеседване кандидати за длъжността старши експерт "Соц. политика" в дирекция "Хуманитарни дейности"

Днес, 13.03.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 276/13.03.2018 г. на кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – д-р Емилия Байчева Баева-Петрова, зам.-кмет ХД, Община град Добрич;

и членове:

1. Дияна Радионова Борисова, директор на дирекция ХД;

2. Димитричка Спасова Ангелова, главен експерт в дирекция ХД;

3.Янка Георгиева Димитрова – старши юрисконсулт в дирекция   АПИТО;

4. Христина Богданова Николова – главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе своето заседание - първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността старши експерт „Социална политика“, дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община град Добрич.

Документи за участие са подадени от: Евелина Стелиянова Димитрова, Маргарита Николаева Ганчева, Михаил Михайлов Петров, Тонка Василева Георгиева, Златина Колева Георгиева, Веселина Петрова Христова, Милена Илиева Илиева, Румяна Стоянова Димитрова, Ажда Мертол Реджеб, Светлин Стойков Георгиев и Галина Стоилова Минчева- Чучумишева.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора - събеседване следните кандидати: Евелина Стелиянова Димитрова, Маргарита Николаева Ганчева, Златина Колева Георгиева, Веселина Петрова Христова, Милена Илиева Илиева, Румяна Стоянова Димитрова и Галина Стоилова Минчева- Чучумишева.

            Комисията реши да не допусне до събеседване:

Тонка Василева Георгиева, поради липса на придобита образователно-квалификационна степен в област на висшето образование „Хуманитарни науки“ или „Педагогически науки“ или направление „Социални дейности“;

Михаил Михайлов Петров, поради липса на представени документи, удостоверяващи 1 година професионален опит по специалността;

Ажда Мертол Реджеб, поради липса на представени документи, удостоверяващи 1 година професионален опит по специалността;

Светлин Стойков Георгиев, поради липса на представени документи, удостоверяващи 1 година професионален опит по специалността.

Допуснатите кандидати ще се информират по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 16.03.2018 г. от 08:30 ч. в малка бизнес зала на Община град Добрич. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи

11.12.2019

На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи
ВИЖ ДОБРИЧ
8.52° C слаб дъжд
Нагоре