Заседание № 31 на 27.02.2018 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2018-2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.370 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Четник Никола Алексиев” № 13-а.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/ за 2018 г. на Община град Добрич и Общински план за младежта за 2018 г. на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Промяна в състава на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за преименуване на социални услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на гражданските инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2017 година и Решение за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет град Добрич

10. Приемане на годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно информационен център за 2017 година и План за действие за 2018 година за изпълнение на Общинската стратегия на ОбСНВ град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

11. Приемане на доклад за изпълнение на План за действие на Община град Добрич за 2017 година за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение (2015-2020 г.).

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот - сграда с идентификатор 72624.603.125.1 по КККР на град Добрич, находяща се по бул. „Трети март” № 50.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

13. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Ремонт и пристройка със ЗП – 37,90 кв. м към съществуваща жилищна сграда в УПИ ХХVІІІ-3499 в кв. 579 на ж.к. „Русия 2” на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост по ул. „Даме Груев” № 1-Б, град Добрич на Сдружение „Съюз на ветераните от войните в България”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Учредяване право на безвъзмездно ползване върху общински имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.4469.1.2 по ул. „Шипка” № 5 А на фондация „Ръка за помощ”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Актуализация на Програмата за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население 2016-2019 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Кандидатстване с проектно предложение „Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на Добрич” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -2020 - Добрич по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт” на Оперативна програма „Региони в растеж”.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Даване на съгласие за осигуряване на собствен принос и на финансов ресурс за изпълнение на проектните дейности до възстановяване от Управляващия орган по проект ROBG-439 „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“, по Програма INTERREG V-A Румъния - България.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

Даване на мандат за представляване на Община град Добрич на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия ,обслужвана от «В и К Добрич» АД, град Добрич, което ще се проведе на 02-ри март 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

19. ДРУГИ:

  • 19.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
5.53° C ясно небе
Нагоре