Заседание № 30 на 30.01.2018 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за втората година от мандат 2015 – 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през четвърто тримесечие на 2017 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 31.12.2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

6. Приемане на бюджета за 2018 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018 – 2020 година на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Представяне на годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община град Добрич за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Представяне за сведение на Стратегически план за периода 2018 – 2020 година и Годишен план за 2018 година за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Приемане на отчет за младежта за 2017 година на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Одобряване проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.267.104 (пустееща необработваема земя); 72624.271.21 (ведомствен път); 72624.274.86 (път от републиканска пътна мрежа); 72624.274.87 (местен път); 72624.325.155 (ведомствен път); 72624.325.157 (ведомствен път); 72624.333.42 (ведомствен път); 72624.333.44 (местен път); 72624.352.6 (ведомствен път) за обект: Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс - България“ ЕООД на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Промяна в ръководството и състава на Комисията по предложенията за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 октомври 2017 година до 31 декември 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.12 по КККР на град Добрич, находящ се в кв. Рилци, ул. „Господин Желязков” № 32-а.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.370 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Четник Никола Алексиев” № 13-а.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

18. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

19. Учредяване право на пристрояване за изграждане на външна стълба във връзка с одобрен проект за обект: „Вътрешно преустройство на жилище в салон за красота” и обособяване на самостоятелен вход в ПИ 72624.623.195 по КККР на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

20. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – Терен № 4 за поставяне на преместваем павилион за търговска дейност, находящ се на Централен кооперативен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се на ул. „Панайот Хитов” срещу МБАЛ.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на „Витрина” за сладолед в град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Вземане на решение за поемане на освободен дружествен дял от капитала на „Диагностично консултативен център - I – Добрич“ ООД, ЕИК 124140855.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

24. Разпореждане с актив на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, ЕИК 124086119, недвижим имот, представляващ неоперативен актив на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

25. Откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане конкурс за управител на „Столове” ЕООД, град Добрич, ЕИК 834025865.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

26. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

ДРУГИ:

 

 

 

  • 27.3. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
4.71° C ясно небе
Нагоре