Обява за свободно работно място за длъжността „Старши експерт“ „Обществени поръчки“ в дирекция „ИРЕФ“

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Старши експерт“ „Обществени поръчки“ в дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“, отдел „Обществени поръчки“.

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Области на дейност: - Подпомага дейността на дирекция ИРЕФОП, отдел ОП в организиране и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки с цел осигуряване ефективност при разходване на бюджетни и извънбюджетни средства; Осъществява процедурите по възлагане на обществени поръчки.

      1.2. Цел на длъжността: - Провежда ефективно общинската политика в областта на обществените поръчки чрез участие в организацията и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „магистър“;

      1.4. Професионално направление – икономика или право;

      1.5  Професионален опит: две година в професионалното направление;

      1.6. Допълнителни изисквания: - компютърни умения, делова кореспонденция.

      2.     Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3.  Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      2.5.  Копие от документ за компютърна грамотност.

      3.    Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично или чрез пълномощник в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 ч. и от 13:00 до 16.00 ч., след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лица за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

      4.  Краен срок за подаване на документите: 05.09.2017 година включително.

      5.  Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич.

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
9.09° C тъмни облаци
Нагоре