НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 

             §1. В Договор за възлагане на управление на ЕООД с общинско имущество, представляващ Образец № 6 към Приложение № 1 на Наредбата, Раздел VІ „Прекратяване на договора. Неустойки”, се създават нови точки т.6.7. и т.6.8. със следното съдържание:

            т.6.7. Когато през време на действието на настоящият договор, управителят придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяване, той има право на обезщетение в размер на две месечни възнаграждения при прекратяване на настоящия договор, а ако е работил в същото дружество през последните 10 години – в размер на 6 месечни възнаграждения. Размерът на обезщетението се изчислява на база начисленото възнаграждение на управителя за последния пълен месец преди прекратяването, през който той е изпълнявал задълженията си по този договор.

            т.6.8. При прекратяване на договора, с изключение на прекратяване на договора по т. 6.3, букви „г”, „д”, „е” и „ж”, на управителя се изплаща обезщетение, съответстващо на неползвания от него платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност и дължимото възнаграждение по този договор за месеца на прекратяването, съобразно броя отработени дни. Размерът на обезщетението се изчислява на база начисленото на управителя среднодневно възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ прекратяването на договора, през който управителят е изпълнявал задълженията си най – малко 10 работни дни.

               §2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и Сдружения по ЗЮЛНЦ влиза в сила след обнародването й в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

                                                               Приета с решение № 17-26 от 28 февруари 2017 година

на Общински съвет град Добрич

Актуално

27 март - Международен ден на театъра

27.03.2020

Честит професионален празник казвам днес на всички, които са посветили живота си на театралното изкуство на сцената или зад кулисите на Драматичен театър „Йордан Йовков“ и Държавен куклен театър „Дора Габе“!...

27 март - Международен ден на театъра
ВИЖ ДОБРИЧ
8.1° C тъмни облаци
Нагоре