Обява за шофьор към дейност „Управление и функциониране на услугите“ по проект "За равен шанс на децата"

                             СЪОБЩЕНИЕ

 

Стартира подбор на шофьор към дейност „Управление и функциониране на услугите“,  по Проект „За равен шанс на децата” с Договор BG05М9ОР001-2.004-0028-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.00 4 „Услуги за ранно детско развитие“ по ОПРЧР 2014-2020.

                                  

                                      ОБЯВЯВА ПОДБОР

 

За назначаване на шофьор към  дейност „Управление и функциониране на услугите“

 

  1. Шофьор - трудов договор на пълно работно време-8 ч..

 Основни задължения: Осъществява градски и междуградски превоз на участниците в различните услуги, съобразно изготвените план-графици на услугите. Поддържа повереното му МПС в техническа изправност и подходящо санитарно-хигиенно състояние. Ежедневно извършва оглед на техническото състояние на МПС и информира ръководителя на центъра за състоянието му; оказва помощ и съдействие при превозване на бенефициентите. Поддържа изискуемата отчетна документация, свързана с изпълняваната дейност. Изпълнява и други дейности, възложени му от ръководителя на ОЦДС.

     Изисквания за заемане на длъжността:

    Образование – средно професионално, опит: над 1 година трудов стаж на длъжността шофьор; Притежаване на свидетелство за управление на МПС,  категории: B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE.

  • Ще се счита за предимство: притежаване на умения, свързани с придобити допълнителни квалификации; умения зa работа в екип; комуникативни умения.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Писмено заявление за участие в подбор по образец, приложен към обявата;
  • Автобиография-европейски формат;
  • Копие от документ за придобита образователна степен;
  • Копие от документ, удостоверяващ наличие на притежаваните категории за управление на МПС;
  • Копие от документ, доказващ професионален опит.

Място и срок за подаване на документи:

            Деловодство на Община град Добрич, ул. „България“ 12, всеки ден от 8.00-17.00 ч.

            Краен срок: 09. 12. 2016 г., 17.00 ч.

            Тел. за контакт 058/603150, Каролина Йорданова- Координатор на проекта

 

Начин на провеждане на подбор:

Първи етап – подбор по документи.

Втори етап - провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Място на обявяване на списъците: интернет страницата на Община град Добрич www.dobrich.bg и информационното табло на входа на Община град Добрич-ул. „България“12.

 

С всички одобрени кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори в рамките на  периода на изпълнение на проекта – 24 месеца.

 

Заявление

SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
0.71° C ниска облачност
Нагоре