Община Добрич набира заявления за ползване на услугата „Обществена трапезария“ | Община град Добрич

Община Добрич набира заявления за ползване на услугата „Обществена трапезария“

Във връзка с подписан Договор BG05FMOP001-3.002-0172-C01 между Община град Добрич и Агенция за социално подпомагане и изпълнение на проект  „Грижа за по-добър живот“ по Операция тип 3: ”Осигуряване на топъл обяд”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-3.002 – „Осигуряване на топъл обяд- 2016”, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Община град Добрич обявява ,че от 06.12.2016г. до 13.12.2016г./включително/, от 9.30 часа до 16.30 часа,  в Корпус 3/бивш партиен дом/, етаж 11, започва набирането на заявления-декларации от желаещите да ползват услугата ”Обществена трапезария”

         Изпълнението на проекта цели:

-   Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии, както и намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед задоволяване на основно материално лишение.

-   По проекта ще бъдат подпомогнати 110 представители на целевите групи за периода от месец януари 2017 г. до месец април 2017 г.

-  Целевите групи по тази операция се определят с Наредба на Министъра на труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.)

       Основните целеви групи за предоставяне на топъл обяд са:

  1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
  2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях.
  3. Самотно живеещи лица и семейства,получаващи минимални пенсии/пенсии за осигурителен стаж и възраст,пенсии за инвалидност,наследствени пенсии,пенсии несвързани с трудова дейност/.
  4. Скитащи и бездомни деца и лица.

Допълнителна целева група:

          1.  Лица,настанени в Център за временно настаняване.

 При подаването на заявленията-декларации, кандидатите трябва да представят следните документи:

  1. Документ за самоличност/лична карта,паспорт/ за справка/;
  2. Ако в семейството има деца, родителите да представят акт за раждане на децата./за справка/;
  3. Кандидати, освидетелствани от ТЕЛК да представят копие от Експертно решение на ТЕЛК.
  4. Безработните кандидати да представят регистрационен картон от Дирекция”Бюро по труда”.

След приключване на приема на документи, комисия сформирана със заповед на Кмета на Община град Добрич ще извърши оценка и подбор на кандидат-потребителите, в съответствие с указаните целеви групи по проекта и съгласно списъци, предоставени от Дирекция „Социално подпомагане”.

 Комисията  ще изготви поименни списъци на одобрените потребители и  чакащите резерви, които ще бъдат изнесени на 28.12.2017г.пред офиса на проекта Корпус 3 /бивш партиен дом/, етаж 11 и на сайта на община град Добрич

Актуално

130 години от рождението на Дора Габе ще отбележим на 24 август

21.08.2018

През 2018 г. се навършват 130 години от рождението на голямата поетеса, преводач и общественик Дора Габе. Гражданите на Добрич пазят паметта за нея. Много знакови места в града носят нейното име. Тържество по този повод организират...

130 години от рождението на Дора Габе ще отбележим на 24 август
ВИЖ ДОБРИЧ
27° C ясно небе
Нагоре