Обява за длъжностите "Медицинска сестра" и "Детегледач" по Проект „За равен шанс на децата”

                          СЪОБЩЕНИЕ

Стартира подбор на персонал за предоставяне на услугата „Семеен център“  по Проект „За равен шанс на децата” с Договор BG05М9ОР001-2.004-0028-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.00 4 „Услуги за ранно детско развитие“ по ОПРЧР 2014-2020.

                              ОБЯВЯВА ПОДБОР

За набиране на персонал за предоставяне на услугата „Семеен център“, както следва:

  1. Медицинска сестра – трудов договор на пълно работно време от 8 часа.

Основни задължения: Провеждане работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране; Участие в оценка на потребностите на децата; включване в работата със семейството по отношение на мотивиране за включване и участие на детето в услугата „Семеен център”; участва в разработването на  индивидуални планове за работа  с  децата, съобразно техните интереси и нужди, съвместно с другите специалисти, подпомагащи дейността им от другите услуги; Провеждане лечебно оздравителни мероприятия; участие в определяне видовете дневни занимания с децата; участие в съвместните мероприятия на децата с родителите; провеждане мероприятия по закаляването на децата, физическа култура, летни оздравителни мероприятия; следи за спазване на хигиенните изисквания; следи за отоплението и проветряване в помещенията; контролира чистотата и безопасността в помещенията; провеждане съвместно с детегледача ежедневна разходка на децата на открито /според сезона/; участва в изготвянето на програма за работа с децата в Семеен център.

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Основни-средно специално медицинско образование – медицинска сестра; професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните  дейности; познаване нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца  
  •   Ще се счита за предимство: познаване местните уязвими общности в община град Добрич, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата; познаване спецификата на социалната работа и здравната дейност с различни уязвими групи; по- висока придобита образователно квалификационна степен.
  1. Детегледач – трудов договор на пълно работно време-8 часа

Основни задължения: Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване и участие на детето в услугата „Семеен център” от 0-3 г.; работа с родителите за включване в другите услуги по проекта; информиране на родителите за състоянието и поведението на детето по време на престоя му в Семеен център, споделяне на проблеми, притеснения, касаещи детето или дома; работа върху изграждане хигиенен режим у детето и проследяване за неговото спазване; организиране занимателни и опознавателни игри, в които участва детето; координация между екипите по отделните услуги по проекта; обобщаване графиците за предоставяне на отделните услуги по проекта и подготовка на общ график на дейностите по проекта и ангажираността на отделните специалисти; подготовка на обобщени отчети, включващи всички дейности по проекта и представяне на ръководителя на проекта;

 

    Изисквания за заемане на длъжността:

  • Основни -  завършено висше образование, професионално направление Педагогика, специалност предучилищна педагогика с придобита квалификация детска учителка; минимален професионален опит – 3 години, познаване местните уязвими общности в община град Добрич, техните културни особености, език, традиции и т.н.; притежаване комуникативни умения и умения за работа в екип; притежаване на музикални умения.
  • Ще се счита за предимство: практически опит в работа с уязвими деца и семейства и в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването,  или социалното включване на деца и семейства в риск; преминато обучение, свързано със социалното включване на деца и семейства.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Писмено заявление за участие по образец, приложен към обявата;
  • Автобиография-европейски формат;
  • Копие от документ за придобита образователна степен;
  • Копие от документ, удостоверяващ продължителност на професионален опит, и/или опит за работа по проекти/ако е приложимо/;

Място и срок за подаване на документи:

            Деловодство на Община град Добрич, ул. „България“ 12, всеки ден от 8.00-17.00 ч.

            Краен срок: 30.11. 2016 г., 17.00 ч.

            Тел. за контакт 058/603150, Каролина Йорданова- Координатор на проекта

Начин на провеждане на подбор:

Първи етап – подбор по документи.

Втори етап - провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Място на обявяване на списъците: интернет страницата на Община град Добрич www.dobrich.bg и информационното табло на входа на Община град Добрич-ул. „България“12.

SV

Заявление

           

 

 

 

 

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
11.84° C ясно небе
Нагоре