Заседание № 14 на 29.11.2016 г.

Проект

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Докладна записка относно промяна предназначението на общински жилища – от «резервни» - в такива за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, картотекирани по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд (НРУУЖНННУРЖОЖФ) на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно даване съгласие за безвъзмездно придобиване на недвижими имоти – земя и сгради, държавна собственост (бивше военно летище град Добрич).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план  - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.386.40 в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов,Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за продажба на имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

7. Предложение за учредяване право на строеж върху имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно намаляване капитала на „Жилфонд – инвест” ЕООД, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

9. Предложение за изменение на решение № 13-17 от 25.10.2016 година, поради допусната фактическа грешка.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

10. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – помещение на първи етаж в двуетажна сграда на ул. Иван Хадживълков № 10.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

11. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, в Професионална гимназия по аграрно стопанство град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.624.4883, находящ се на ул. Витоша № 18.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

13. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ І, ІІ, ІІІ, ХХХІV и ХХХV в кв. 1246 в ЖК „Север-2” град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Предложение за именуване на улица на името на Александър Друмев Сивков.

ВНОСИТЕЛ: Калина Георгиева, Секретар на Община град Добрич

Председател на Комисията по предложенията за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение

16. Приемане на Наредба за символите и отличията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

17. Предложение за създаване на Временна комисия за изработване Етичен кодекс на общинските съветници при Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

ДРУГИ:

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
14.45° C ясно небе
Нагоре